Mustafa Kemal Atatürk Sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu sözler.

Türk ulusu, ancak varlığını derin ve sağlam kültür sınırlarıyla çevreledikten sonradır ki, onun yüksek kapasitesi ve erdemi uluslararasında tanınır.

Ordu, Türk Ordusu! İşte bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad!

Savunma hattı yoktur, savunma alanı vardır. O olan, bütün yurttur. Yurdun her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz.

Büyük komutanları, büyük uluslar yetiştirir.

Bir ulusun yaşayabilmesi için, özgürlük ve bağımsızlığına sahip olması gerekir.

İstiklal, istikbal, hürriyet ve herşey adaletle kaimdir.

Türkçe konuşmayan bir insan, Türk milli kültür, toplum ve uygarlığına bağlılığını iddia ederse, buna inanmak doğru olmaz.

Genç fikirli demek, gerçek fikirli demektir.

Devrimin hedefini kavramış olanların, daima onu korumaya güçleri yetecektir.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm, yıkım vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür.

Sanatsız kalan bir ulusun, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Vazife mukabil olmayan hak mevcut değildir.

Gerçeği konuşmaktan korkmayınız.

Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Özgürlüğün de, eşitliğin de dayanak noktası, ulusal egemenliktir.

Bizim için en önemli olan, milli varlığımızın temelini, milli şuurda ve milli birlikte görmekteyiz.

Benim için ordumuzun kıymetini ifadede ölçü şudur; Türk ordusunun bir kıtası, muadilini behemehal mağlup eder, iki mislini durdurur ve tespit eder.

Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak, insan olmak için yeterlidir.

Samimi ve meşru olmak şarıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Ulusun hayatı tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayettir.

Biz Türkler; bütün tarihimiz boyunca, özgürlük ve bağımsızlığa örnek olmuş bir ulusuz.

Komutan, yaratan demektir.

Bir dinin tabii olması için; akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

Kişiler düşünür olmadıkça, hangi haklara sahip olduğunu anlamadıkça kitleler istenilen yöne, herkes tarafından iyi veya kötü yönlere yöneltilebilirler.

Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.

Ey kahraman Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

En iyi askerlik budur: Muhtelif ihtimalleri çok iyi hesap etmeli, en iyi görüneni cüret ve katiyetle tatbik etmelidir.

Bu topraklarda hak sahibi olmak, herkesin çalışma esasına dayanır.

Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan milletin kalp ve dimağından doğmuştur. Unutulmamalıdır, bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

Devrimler, yalnız ve ancak öğretmenlerin kafasında başlar.

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Acizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler, kahramanlar için idealdir.

"Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir."

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz."

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmalıdır.

Gerçeği konuşmaktan korkmayınız.

Sanattan ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.

Ben, milletimin en büyük ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklal aşkı ile dolu bir adamım.

Ordumuz; Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.

Tarihte yarılmamış ve yarılmayacak cephe yoktur.

İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.

Hakikatler ne kadar acı da olsa kamuoyundan saklanmamalıdır.

Türkler, bütün medeni milletlerin dostudur.

Basın hiçbir sebeple baskı ve nüfuza tabi tutulamaz.

Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğiticileri; yeni nesli, sizler yetiştireceksiniz. Cumhuriyet; fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını kesbetmemiştir.

Efendiler siz hayatınızda mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat hiçbir zaman sanatkar olamazsınız.

Türkiye'nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.

Şimdiye kadar milletimizin başına gelen bütün felaketler kendi talih ve geleceklerini başka birisinin eline terk etmesinden kaynaklanmıştır.

Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır.

İnkılap, Türk ulusunun son asırlarda geri bırakılmış kurumlarını yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek uygarlık düzeyine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymaktır.

Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur.

Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle birbirine karıştırmamaya özellikle çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz.

Kahraman Türk ordularının kazandıkları büyük zaferlerde şahsıma düşmüş olan görevleri yapabilmişsem çok mutluyum. Yalnız bu noktada bir gerçeği açıklamak için söyleyeyim ki, benim ordularımızı yönelttiğim hedefler, aslında ordularımın her erinin, bütün subaylarının ve kumandanlarının görüşlerinin, vicdanlarının, azimlerinin, ülkülerinin yönelmiş olduğu hedefler idi.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.

Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Bir millet şayet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.

Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.

Dünyada her güzel şey kadının eseridir.

Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.

T.B.M.M.'nin kararıyla Türk harflerinin katiyet ve kanuniyet kazanması, bu memleketin yükselme mücadelesinde başlı başına bir geçit olacaktır.

Memleketi ve milleti korumaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları gerekir. Bunu sağlayan okuldur.

Acı olsa da, hakikatı görmekten bir an geri kalmamak lazımdır. Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için lüzum ve mecburiyet yoktur.

Ordularla kazanılan bir zafer ancak yol açıcıdır, yalnız bir araçtır. Gerçek ise öğretmenlerin; oluşmasına aracı olacakları uygarlık yolundaki başarılarıdır.

Bizim dinimiz, milletimize hakir, miskin ve zelil olmayı tavsiye etmez. Aksine, Allah da Peygamber de insanların ve milletlerin izzet ve şerefini korumlarını emrediyor.

Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.

Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.

Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir

Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

İyi bireyler kendinden çok üyesi bulunduğu toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına yaşamını veren insanlardır.

Türk kadını dünyanın en aydın ve faziletli ve en ağır kadını olmalıdır. Türk kadını milletin kaynağı, toplum hayatının esasıdır.

Ormanı, öz malın gibi esirge. Harap edenlere kendi mülküne zarar vermiş gibi karşı koy. Sanıkları suçluları; jandarmaya, orman memuruna duyur. Bu yolda devletin, seninle olduğunu asla unutma!

Torunlarımız ve bütün cihan, Türk Ordusunu ve bu orduyu içinden çıkaran Türk Ulusunu, elbette büyük bir saygıyla anacak.

Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz, görürsünüz ki ulusu yok eden, tutsak eden, yıkan kötülükler hep din kılığı altındaki küfür ve lanetli davranışlardan gelmiştir.

Hayatın felsefesi, tarihin garip tecellisi şudur ki, her iyi, her güzel, her faydalı şey karşısında onu imha edecek bir kuvvet belirir. Buna bizim dilimizde irtica derler. İrticanın yok edilebilmesi için gereken tedbirlerin önceden alınması gerekir; tedbirler önceden alınmışsa tüm ulus huzur ve güven rahatlığı içinde olur.

Kuşku yok ki, bizim milletimizin kişiliği de bütün kişilikler gibi yükselmeye, istenilen biçime dönüşmeye uygundur. Fakat kendisi olmak koşuluyla.

Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.

Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar. Evet bu doğrudur. Benim isteyip de yapamayacağım bir şey yoktur. Çünkü ben zoraki ve insafsızca hareket etmesini bilmem. Ben kalpleri kırarar değil kazanarak hükmetmek isterim.

Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanlara düşmanız.

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün mana ve şekliyle olgun bir topluluk haline getirmektir. İnkılabımızın esas gayesi budur.

Geçmişte yanlışları yapanlar biz olmadığımız halde, yüzyılların birikmiş hesapları bizden sorulmamak gerekirken, bu konuda da dünya ile karşı karşıya gelmek bize düşmüştü.

Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.

Egemenlik verilmez, alınır.

Bizim ahenkli, zengin dilimiz, yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.

Büyük Türk Milleti cehaletten az emekle, kısa yoldan ancak kendi güzel ve asli diline kolay uyan bir vasıta ile sıyrılabilir. Bir okuma-yazma anahtarı, ancak Latin esasından alınan Türk Alfabesidir.

Yurtta sulh, cihanda sulh.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.

Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Güzel sanatlarda başarı, bütün inkılapların başarıldığının en kesin delilidir. Bunda başarılı olmayan milletlere ne yazıktır. Onlar, bütün başarılarına rağmen uygarlık alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daime mahkum kalacaktır.

Kızlarını okutmayan ulus, çocuklarını manevi öksüzlüğe itmiş demektir.

Bütün cihan bilmelidir ki, artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır; O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır; O da milletin kalbi, vicdanı ve varlığıdır.

Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakının, geçmişinin, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muzafa olduğunu görüyoruz. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.

Bence diktatör, başkalarını idaresine boyun eğdirendir.

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kafidir.

Milli hududumuz dahilinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak, mevcudiyetimizi muhafaza ederek, millet ve memleketin hakiki saadet ve umranına çalışalım.

İstikbal göklerdedir. Göklerini korumayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar.

Fikirler şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez.

Devlet iradesi işlemez olursa, kişilerin özgürlüğünü koruyacak hiçbir güç ve aracı kalmaz.

Ağaç, çiçek ve yeşillik uygarlık demektir.

Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.

Elinde iktidar olan, akıllı yolda hareket etmelidir.

Laik hükümet kavramından dinsizlik manası çıkartmaya çalışan fesatçılara, fırsat vermeyiniz.

Uygar eser meydana getirmek yeteneklerinden yoksun olan toplumlar, özgürlük ve bağımsızlıklarından mahrum edilmeye zorunludurlar.

Türk ordusunun bir parçası, eşitini mutlaka yener, iki katını durdurur ve tesbit eder.

Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.

Uygulayan, karar verenden daha güçlüdür.

Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır. Her ilerlemenin anası özgürlüktür.

Laiklik yalnız din ve devlet işlerinin ayrılması değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir. Laiklik, insan olmaktır.

Dünya ulusları kardeştir. Kardeşlik duygusu dünyanın temeli olmaya yaraşır.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.

Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkız kazanırız.

Bence bir millette; şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlaka o milletin hürriyet ve istiklaline sahip olmasıyla kaimdir.

Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar. Bir millet, zenginliğiyle değil ahlak değeriyle ölçülür. Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur.

Meydan savaşı, ulusların bütün varlıklarıyla, bilim ve fen alanındaki dereceleriyle, ahlaklarıyla, özetle maddi, manevi güç ve erdemleriyle çarpıştıkları bir imtihan sahasıdır.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Büyük dinimiz, çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor.

Efendiler biz hayat ve istiklal isteyen bir milletiz. Ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı yok etmeyi göze alırız.

Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.

Kadınları geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur.

Kendiniz için değil, bağlı olduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler yıkılmaya mahkumdurlar.

Uyuyan milletler ya ölür, ya da köle olarak uyanır!

Ebediyete akıp giden her on senede bu büyük milletin bayramını, daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamasını gönülden dilerim. Ne mutlu Türküm diyene.

Polis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat edilmelidir.

Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.

Kimse inkar edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır. Onun için, hepimiz büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle ebediyen taziz ve taksis edelim.

Dünya uluslarının mutluluğuna çalışmak diğer bir yoldan kendi huzur ve mutluluğuna çalışmak demektir.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız.

Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur.

Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.

Terbiyedir ki, bir milleti hür, müstakil; şanlı, ali bir heyeti içtimaiye halinde yaşatır veya bir milleti esrat ve sefalete terk eder.

Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan hayattan almış bulunuyoruz.

Milli ekonominin temeli tarımdır.

Toprak o kadar cömert ki, dökülen her damla alın terinin karşılığını verir.

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlık ve geleceklerini kaybederler.

Bütün ümidim gençliktedir.

Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınmalıdır.

Bütün dünya bilsin ki benim için bir yanlılık vardır; Cumhuriyet yanlılığı, düşünsel ve sosyal devrim yanlılığı. Bu noktada, yeni Türkiye topluluğunda bir bireyi hariç düşünmek istemiyorum.

Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman, tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir.

Türk Çocuğu, her işte olduğu gibi havacılıkta da, en yüksek düzeyde gökte seni bekleyen yerini az zamanda dolduracaksın. Bundan gerçek dostlarımız sevinecek, Türk ulusu mutlu olacaktır.

Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır.

Vatan bir bütündür, bölünemez.

Basın, milletin müşterek sesidir.

En iyi kişi kendinden çok, ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına kendisini adayan insandır.

Gaziler, yaşayan anıtlardır.

Geldikleri gibi giderler.

Ormansız vatan olmaz.

Bir ülkeyi ele geçirmek o ülkede yaşayanlara hakim olmak için yeterli değildir. Bir milletin ruhu ele geçirilmedikçe, bir ulusun azim ve iradesi kırılmadıkça, o ulusa egemen olma imkanı yoktur.

Dünyada ve dünya ulusları arasında sükun ve iyi geçim olmazsa, bir ulus, kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan yoksundur.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Dil devriminin amacı, Türk dilinin kısırlaştırılması değil, genişletilmesidir.

Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı gür, irfanı hür nesiller ister.

Dünyanın her tarafında, her köşesinde ve ülkemizde öğretmenler ve eğitimciler, insan topluluğunun en fedakar, cefakar ve muhterem unsurlarıdır.

Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve geniş kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.

Bir ulus, kendi gücüne dayanarak varlık ve bağımsızlığını saptayamazsa; şunun, bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz.

Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek, yeni bilgilere ulaşmak zorunludur.

Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus yeterli ilim ordusuna sahip değilse, eğitimde geriyse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.

Siyaset sahasında karşılıklı faaliyetin feyizli gelişmeleri, ancak vatandaşlar arasında düşmanlık olmasına yer verilmemesiyle temin olunabilir.

Her ne kadar milletlerin ve demokrasilerin işbirliği yapmaları lazım ve mümkünse de, işbirliği ancak bir tek gayeye, yani barışa yönelikse mümkün ve yararlı olur.

Hürriyet ve istiklal, benim karakterimdir. Ben, milletimin ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklal aşkı ile dolu bir adamım.

İnkılabın hedefini kavramış olanlar, daima onu muhafazaya muktedir olacaklardır.

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. İstiklal, istikbal, hürriyet, herşey ancak adaletle kaimdir.

Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.

Din gibi temiz ve ulvi bir duygu, politika gibi kirli ve etik olmayan oyunlara alet edilemez. Din daima ait olduğu yerde, temiz vicdan sahnesinde yaşanmalıdır.

Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.

Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için, bütün devletimizin (kurumlarımızın), dikkatli, ilgili olmasını isteriz.

Medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.

Cumhuriyeti, onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Cumhuriyet ilkelerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı ihmal etmeyiniz.

Bizce Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır.

Vatana ihanetin nedeni olmaz. Er ya da geç bedeli olur.

Ülkesini yüksek istiklalini, kutsal vatanını korumasını bilen yüce Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan tamamen kurtarmalıdır.

Bir milletin medeniyetinin, ne kadar ileri gittiğini ölçmek istiyor musunuz? Kadınlara nasıl muamele edildiğine bakınız.

Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!

Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur.

Türk ulusu dili, kültürü, tarihi, şanlı geçmişi ve saygın kimliği ile aydınlık yarınlara el ele, hep birlikte güçlü biçimde yürüyecektir.

İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin. Fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkum olmadığına emin olsun.